Deklaracja dostepności

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły (https://lokamien.edupage.org/).

  • Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29
  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki i systemowych, np.: do powiększania strony klawisze: „CTRL i +”, czy włączenie lupy  „Windows  i +”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Jarosław Boboryko.

E-mail: skrytkapoczt@gmail.com.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 913820492 (tel. do sekretariatu szkoły).

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie wniosku powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja

Budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim znajduje się w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Marii Konopnickiej 19.

Parking

Przy budynku szkoły znajduje się parking, z którego mogą korzystać interesanci. W przypadkach szczególnych możliwe jest podjechanie samochodem pod samo wejście do szkoły.

Wnętrze budynku

Do budynku prowadzi wejście, od ul. M. Konopnickiej poprzedzone szerokimi schodami o pięciu stopniach (brak podjazdu dla wózków).

Budynek ma 2 kondygnacje, nie posiada windy ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

Załączniki
Plik Rozmiar Typ pliku
Deklaracja dostępności.pdf 456.6 KB pdf
Raport o dostępności.pdf 1016.99 KB pdf
Ostatnia aktualizacja
27/03/2023 - 14:24
Data opublikowania
27/11/2022 - 12:02
Autor
e-jankowska